• Araştırma projelerinin desteklenme süresi en az 12 ay ve en fazla 36 aydır. Bu süreler, oluşabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak maksimum tutulmalıdır.

 

 • Projelere verilen destek, bilgisayar ve bilgisayar donanımı alımını kapsamaz. Ancak bir projede araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için bilgisayar donanımı makine-teçhizat işlevi görüyorsa, ilgili alt komisyon bilgisayar donanımı alım isteğini onaylayabilir. (Bilgisayar destekli tasarım simülasyon ve modelleme vb. çalışmaları ile özel nitelikli projeler)
 • Proje bütçesi yapılırken, tüm harcama kalemlerindeki miktarların ayrıntılı olarak gerekçelendirilmesi (muhtelif kırtasiye, muhtelif sarf, bilgisayar malzemesi donanımları vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir), harcama kalemlerinin dörtlü düzeyde belirtilmesi ve talep edilen ödeneklere mutlaka KDV’nin dahil edilmesi gerekmektedir. Harcama kalemleri dörtlü düzeyde belirtilmeyip, gerekçelendirme yapılmayan projeler ilgili alt komisyon başkanlıklarına iade edilecektir.

 

 • Projelerde kırtasiye ve fotokopi çekim giderlerinin asgari düzeyde tutulmasına özen gösterilmelidir.
 • Proje bütçesi yapılırken, 03.3 Yolluklar kaleminden yalnız proje çalışmalarında gerekli yurt içi arazi çalışmaları için ödenekler istenmeli, projelerden yurtdışı seyahat ödeneği talep edilmemelidir.

 

 • Desteklenen projelerde teklif edilen proje süresinin yarısını geçtikten sonra projede konu(içerik) değişikliği yapılmayacaktır.
 • Proje sunulurken, yapılan bütçeye riayet edilmeli, aktarma/malzeme değişikliği/malzeme ilavesi talebi yapılmamasına özen gösterilmelidir. Özel bir durum söz konusu ise açıklamalı bir gerekçe yazısı ile Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurunun uygun görülmesi halinde aktarma/malzeme değişikliği/malzeme ilavesi talebi onaylanacaktır.

 

 • İnsan(materyal/veriler dahil) ve hayvanların, deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla kullanılacağı araştırma projeleri önerilerinde “ Etik Kurul Onayı” alınması zorunlu olup, proje başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.
 • Projelerin Komisyonca kabul edildiğinin yöneticiye tebliğinden itibaren 15 gün içinde proje yöneticisi ve ekibi tarafından protokol oluşturulup imzalanarak Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü’ne iletilmelidir.

 

 • Bir sonraki dönemde harcama yapılabilmesi için proje ile ilgili ara raporların zamanında gönderilmesi gerekmektedir.
 • Proje ile ilgili harcama taleplerinin mali yıl sonuna sarkmamasına özen gösterilmelidir.

 

 • Proje kesin sonuç raporlarının, proje süresi bitiminden itibaren en geç 4 ay içerisinde Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir.
 • 35. Madde ile görevlendirilen ve ÖYP bütçesinden ödenek gelen öğrencilerin tez projelerine bilimsel araştırma projelerinden destek verilemez.

 

 • Proje yöneticileri ve ekibi Ege Üniversitesi Senatosunca kabul edilen Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönerge ile 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.