Proje Kesin Rapor Yazılım İlkeleri
       
    |
|
|
|
2,5 cm
A4 YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN
     
EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJE KESİN RAPORU
EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC
RESEARCH PROJECT REPORT (12 punto)
  İLK PENCERE:
Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter ve 5 satır olabilir,
Proje adı 10 punto ile en fazla 48 karakter ve 8 satır olabilir.
 
|
|
|
|
|
|
|
4,5 cm
PROJE NO: 02-ZRF-00 12 Punto BOLD
(Yüksek Lisans) 12 Punto
----------5cm------------AQUAPARKLARIN (SU PARKLARININ)12 Punto BOLD
PLANLAMA VE TASARIM İLKELERİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA     

 

  PROJE YÖNETİCİSİ
Doç. Dr. Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ
ARAŞTIRMACI  
Ar. Gör. Emine MALKOÇ 
12 Punto BOLD
12 Punto
12 Punto BOLD
12 Punto
    |
|
|
|
|
|
|
|
|
7,5 cm
    Ziraat Fakültesi Peyzaj Bölümü
Faculty og Agriculture
Department of Landscape Architecture
12 Punto BOLD
10 Punto
    Bornova-İZMİR
2003
12 Punto BOLD
 
EGE ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU YAZIM İLKELERİ
Bu yazım kuralları, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin Raporlarının yazımında birliği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
1.

Araştırma projeleri sonuç raporu aşağıdaki kısım ve bölümlerden oluşmalıdır.

            KARTON KAPAK (Alt komisyon Başkanlıklarından temin edilecek)
            İÇ KAPAK SAYFASI
            ÖNSÖZ
            İÇİNDEKİLER
            ŞEKİL DİZİNİ
            ÇİZELGE DİZİNİ
            KISALTMA ve SEMBOLLER DİZİNİ
            ÖZET
            ABSTRAK
            1.GİRİŞ
            2.LİTERATÜR ÖZETİ
            3.MATERYAL ve YÖNTEM
            4.BULGULAR
            5.TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
            6.TEŞEKKÜR (Varsa)
            7.KAYNAKLAR
            8.EKLER (Varsa)

2.
Sonuç raporları aşağıdaki sayfa düzeni ve yazı karakterlerine göre hazırlanmalıdır.            Sayfa düzeni: Sonuç raporları, A4 (210Î297 mm) boyutundaki kağıda üst, alt, sol ve sağ kenarlardan 3.0 cm boşluk olacak şekilde yerleştirilerek yazılmalıdır.Sayfa numaraları sayfa altına ortalı biçimde yerleştirilmelidir.
            Yazı karakteri: Raporlar,12 punta büyüklükte Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, ‘Justify’ olarak, 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır ve paragraf 0.5 cm (5 vuruş) içeriden başlamalıdır. Yazımda virgül ve noktadan sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır.
3.

Sonuç raporlarının kısım ve bölümleri aşağıdaki biçimde hazırlanmalıdır.

 
3.1. İç Kapak
           İç kapak sayfası ekteki örneğe uygun olarak, karton kapak ile bir bütünlük sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
            İç kapağın karton kapağın üst penceresinden görülecek kısmında, Proje No ve projenin ismi12 puntoluk büyük harflerle ve koyu (bold) yazılmalıdır. Proje yöneticisinin adı ve eğer bu proje bir yüksek lisans veya doktora projesi ise araştırıcının adı ekteki örnekte belirtildiği şekilde yerleştirilmelidir. Proje bir yüksek lisans doktora projesi değilse, karton kapağın üst penceresinde; proje no ve proje isminden sonra proje yöneticisinin ismi görülecek şekilde düzenleme yapılmalı, yardımcı araştırıcıların adları proje yürütücüsünden sonra satır boşluğu bırakmadan görev sırasına göre normal ve ortalı olarak iç kapakta yazılmalıdır. Karton  kapağın alt penceresine gelecek yerde ise 12 puntoluk küçük harflerle projenin gerçekleştirildiği birim , yer ve tarih yer almalıdır.
 
3.2. Önsöz
            Başlığı büyük harflerle ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Önsöz bir sayfayı aşamayacak boyutta 12 punto ile verilmeli ve araştırmanın amacı, kapsamı ve elde edilen sonuçların uygulama ve bilime katkıları kısaca özetlenmeli, destek veren kurumlara teşekkürü içermeli ve bu kısma sayfa numarası verilmemelidir.
 
3.3. İçindekiler
            İçindekiler kısmı, Şekil Dizini, Çizelge Dizini, Öz (Abstract), Giriş, Literatür Özeti, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Teşekkür (varsa), Kaynaklar ve Ekler (varsa) başlıklarını ve alt başlıkları içermelidir. Sonuç raporlarında; Şekil Dizini, Çizelge Dizini ve Öz (Abstract) kısımlarına sayfa numaraları yukarıda tanımlanan pozisyonda ve Romen rakamları ile diğer bölümlerde ise normal rakamlarla gösterilmeli ve verilmelidir.
 
3.4. Şekil Dizini
            Sonuç raporunda kullanılan tüm şekiller numarası sırası ve bulundukları sayfalar ile listelenmelidir.
  3.5. Çizelge Dizini
            Sonuç raporunda kullanılan tüm çizelgeler numarası sırası ve bulundukları sayfalar ile listelenmelidir.
 
3.6. Öz (Abstract)
            Sonuç raporları Türkçe ve İngilizce “Öz” ve “Anahtar Kelimeleri” içermeli, bunların her biri 250 kelimeyi geçmemelidir. “Öz” ve “Anahtar Kelimeler” , yabancı dilde proje başlığı “Abstract” ve “Keywords” sırası izlenmelidir. Yabancı dilde proje başlığı, ortalı, koyu (bold) ve kelimelerin ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle yazılmalı, üstten 2 satır, alttan 1 satır boşluk bırakılmalıdır. “Öz” ve “Abstract” alt başlıkları büyük harf ve sola dayalı olmalı, altlarında bir satır boşluk bırakılarak paragraf başı yapılıp “Öz” ve “Abstract” kısımlarının metinleri tek paragraf halinde yazılmalıdır ve tek sayfaya sığdırmalıdır.
            Anahtar Kelimeler/ Keywords: Öz ve abstract metinlerinin altında 1’er satır boşluk bırakılarak, konuyu açıklayacak şekilde seçilmiş, en çok 5 anahtar kelime/keywords verilmelidir. ‘Anahtar Kelime’‘Keywords’ alt başlıkları sola dayalı yazılmalı, verilen Türkçe kelimeler büyük harfle başlamalı, kelime veya deyim aralarına virgül konmalıdır. ve
 
3.7. Metin
            Sonuç raporlarının metin bölümleri, 12 punto ile ve aşağıdaki yazım düzenine göre hazırlanmalıdır:
 
3.7.1. Başlıklar
            Sonuç raporlarının bölümlerindeki ana başlıklar ile alt başlıklar numaralandırılmalıdır (1. Giriş, 2.1. .. Uygulaması vb.). Başlıklar sola dayalı olmalı, kelimelerin ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harfle yazılmalıdır. Ana başlıklar koyu (bold), alt başlıklar ise “italik”olmalıdır. Ana başlıklarda üstten 2, alttan 1 satır, alt başlıklarda ise üstten ve alttan 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
            Sonuç raporlarının metin bölümleri aşağıdaki ana başlıklar altında verilmelidir.
 
1. Giriş
            Bu başlık altında çalışmanın amacı, ilgili konu ve kaynaklarla desteklenerek net bir biçimde verilmelidir.
 
2. Literatür Özeti
           Bu bölümde, materyal veya yöntem açısından yapılan araştırma ile ilgili önceki çalışmalar, kronolojik veya mantıksal bir bütünlük içindeki yaklaşımlarla sunulur.
 
3. Materyal ve Yöntem
            Araştırmada kullanılan materyal ile uygulanan yöntemlerle ilgili tanımlama ve açıklamalar bu başlık altında yapılmalıdır. Deneysel tanımlama ve açıklamalar çalışmanın başkaları tarafından tekrarlanmasına fırsat verecek nitelikte ortaya konmalı ve kullanılan istatistiksel analiz ve sınırlar açıklanmalıdır.
            Teorik matematik ve fizik gibi bazı anabilim dalları bu bölümün anabilim dallarının evrensel ölçütleri ve biçimlerine göre düzenleyebilirler .
 
4. Bulgular
            Elde edilen bulgular, tüm çizelge, şekil ve formüller ile bu kısımda verilmelidir.
            Teorik matematik ve fizik gibi bazı anabilim dalları bu bölümün anabilim dallarının evrensel ölçütleri ve biçimlerine göre düzenleyebilirler.
 
5. Tartışma, Sonuç ve Öneriler
            Bu başlık altında bulgular, amaç ve önceki çalışmalar yönünden tartışılarak gerekli öneriler sonuç halinde verilmelidir.
 
6. Teşekkür
            Bu bölümde gerekli ise yer verilmeli, başlığı metin bölümünde tanımlandığı biçimde olmalı, tümü 10 punto ile kısa ve net yazılmalıdır.
 
7. Kaynaklar
            Kaynaklar, araştırmanın yapıldığı anabilim dalımda yaygın biçimde kullanılan evrensel kaynak bildirim sistemlerine göre verilmeli, kaynak listesinin verilmesi ve kaynakların metin içinde gösterilmesinde bu evrensel sistemin kurallarına uyulmalıdır.
 
8. Ekler
           Bu bölümde gerekli ise yer verilmeli, ekler ardışık biçimde numaralandırılmalı ve metin içinde eklerin tümüne atıfta bulunulmalıdır.
 
3.7.2. Şekil ve Çizelgeler
            Sonuç raporlarında çizelge halinde olmayan tüm görüntüler (fotoğraf, grafik, çizim, harita vb.) şekil olarak adlandırılmalı, ardışık biçimde numaralandırılmalıdır. Çizelge içerikleri en fazla 11 punto ile yazılmalı, çizelgeler metin içinde ardışık biçimde numaralandırılmalı ve varsa altlarındaki tanımlamalar 10 punto olmalıdır. Açıklama yazıları şekillerin altına, çizelgelerin ise üstüne, kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde küçük harf ve 12 punto ile yazılmalıdır. Şekil ve çizelgeler için yatay sayfalar kullanılabilir. Ancak dikey veya yatay sayfalarda başlangıçta tanımlanan yazım alanı boyutlarına uyulmalıdır. Şekil ve çizelgeler metin içinde ilişkili oldukları kısımlara yerleştirilmeli, açıklama yazılarıyla bir bütün sayılıp üst ve altlarında 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Sonuç raporunda kullanılan tüm şekil ve çizelgelere metin içinde atıfta bulunulmalıdır.