Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönerge
 

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MADDE 1.- Bu yönerge; 10 Nisan 2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı kanunla değişik 58. Maddesi gereğince hazırlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” esas alınarak, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri finansmanından desteklenecek projelerin seçimi, izlenmesi, kabulu ve sona erdirilmesindeki usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 2.- Bu yönergede geçen deyimler aşağıda tanımlanmıştır.
a-Yükseköğretim Kurumu, Ege Üniversitesi’dir.
b-Yükseköğretim Kurumu Yönetim Kurulu, Ege Üniversitesi Yönetim Kurulu dur.
c-İta Amiri, Rektör veya  Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısıdır.
d-Enstitü, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri dışında kalan Enstitülerdir.
e-Komisyon; Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonudur.
f-Alt Komisyon; Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul ve Konservatuvarda oluşturulan Alt Komisyondur. Rektörlüğe bağlı merkezler ile Meslek Yüksek Okulları için Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde Alt Komisyon oluşturulur.
g-Projede Görev Alan Araştırıcılar
Proje Yöneticisi (Yöneticileri); Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılardır.
Araştırmacı; Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen öğretim elemanıdır.
h-Desteklenecek projeler
Bilimsel Araştırma Projesi; Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması; ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen, bilimsel içerikli, Üniversite içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projelerdir.
Lisansüstü Tez Projeleri; Yüksek Lisans, Doktora / Sanatta Yeterlik eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler ile tıpta uzmanlık öğrencilerinin öğretim programları gereğince tez danışmanı yöneticiliğinde yürüttükleri projelerdir.
Proje, yukarıda tanımlanan tüm projelerin ortak adı olup yönergenin sonraki ifadelerinde bu anlamda kullanılacaktır.

 

KOMİSYON ve ALT KOMİSYONLAR

MADDE 3.-Komisyon; Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısı başkanlığında Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitü Müdürleri ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen Yönetmeliğin 4.Maddesindeki özelliklere sahip 7 öğretim üyesinden oluşur.
Komisyon üyeleri, Üniversitede var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Bu süre sonunda görevi sona eren üye, aynı usul ile yeniden görevlendirilebilir.

MADDE 4.-Fakültelerde, Enstitülerde, Yüksek Okullarda ve Konservatuvarda Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde,  en az üç öğretim üyesinden oluşan bir Alt Komisyon kurulur. Alt Komisyon üyeleri, Dekanların veya Müdürlerin önerisi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nun kararı ile 4 yıllık bir süre için görevlendirilirler. Bu süre sonunda görevi sona eren üye, aynı usul ile yeniden görevlendirilebilir. Alt Komisyon başkanı Dekan/Müdür veya görevlendireceği bir öğretim üyesidir.
Alt Komisyon ve Komisyon arasındaki tüm yazışmalar Dekanlık veya Müdürlük kanalı ile yürütülür.

ÖDENEKLERİN KURULUŞLARA TAHSİSİ

MADDE 5.- Bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere Yönetmeliğin 11. ve 12. Maddesinde belirtilen gelirler, Komisyon tarafından belirlenen ilke ve oranlar dahilinde araştırmaların yapıldığı kuruluşlara paylaştırılır.

PROJELERİN ÖNERİLMESİ, İNCELENMESİ VE SEÇİMİ

MADDE 6.- Desteklenecek projeler, Yönetmeliğin 7. Maddesindeki ilkeler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen esaslar dahilinde Komisyonca belirlenir.
a-Proje sonuçlarının; evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması esastır.
b-Projelerin seçiminde, Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Ege Üniversitesi Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş hedeflere ve bilim politikasına uygun konulara öncelik verilir.
c-Temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası uluslararası ve disiplinler arası projelere öncelik verilebilir.
d-Lisansüstü tez araştırmaları da araştırma projeleri kapsamında desteklenebilir.

MADDE  7.-Proje teklifleri, en az yıld 2 defa Komisyonun uygun göreceği tarihlerde yapılabilir. 

MADDE 8.-Desteklenmesi  istenen bir  proje; “Proje Başvuru Formu” doldurularak Fakülteler, Yüksek Okullar ve Konservatuvarda Bölüm Kurulu; Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde Anabilim Dalı Akademik Kurulu ve Enstitülerde Yönetim Kurulunun değerlendirme raporu ile birlikte ilgili Alt Komisyona sunulur.

Rektörlüğe bağlı Uygulama-Araştırma Merkezleri ile Meslek Yüksek Okullarının desteklenmesi istenen projeleri, ilgili Alt Komisyona sunulur.

MADDE 9.- Alt Komisyon; sunulan projeleri ve buna ilişkin Bölüm veya Anabilim Dalı Akademik Kurulu kararlarını inceler, Yönergenin 6.Maddesindeki ölçütleri esas alarak projelerin öncelik sıralamalarını yapar ve öneri olarak  ayrı ayrı kararlar halinde Komisyona sunar.

MADDE 10.-Komisyon; her birimin projelerini Yönergenin 6. Maddesinde belirtilen esaslar dahilinde değerlendirir. Alt Komisyonlardan gelen değerlendirmeleri ve projelerin öncelik sıralarını de dikkate alarak, kabul edilen ve desteklenmesi uygun görülen projeleri karara bağlar.
Komisyon; projeyi ilgili Alt Komisyonda yeniden görüşülmek üzere geri göndermeye, konuya ilişkin bir uzmanın veya uzmanların görüşünü almaya, önerilen projelerde her türlü değişikliği yapmaya  ve projeyi kısmen veya tamamen reddetmeye yetkilidir.

MADDE 11.-Araştırma Proje teklifleri en çok üç yıllık olabilir.

MADDE 12.-Desteklenmesine karar verilen projeler için proje yöneticisi ve Komisyon tarafından, proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir Araştırma Projesi Destekleme Protokolü hazırlanır. Projenin uygulamaya geçirilebilmesi, hazırlanan protokolun ita amirince onaylanmasına bağlıdır.

PROJELERİN İZLENMESİ

MADDE 13.-Desteklenen  projeler,  Alt Komisyon ve ilgili  Yönetmelik  hükümlerine  göre Komisyon tarafından izlenir.

MADDE 14.-Proje yöneticileri, projelerine ait ara raporlarını altı ayda bir (Nisan-Ekim) hazırlayarak, ilgili   Alt Komisyona sunarlar.
Ara raporlarda; yapılan çalışmaların gelişme durumu, varılan ara sonuçlar, yapılan veya yapılması düşünülen bildiri ve yayınlar, proje ile ilgili bilimsel, teknik, idari, mali bilgiler yer alır. Ara raporlar Alt Komisyon tarafından incelenerek, her biri için hazırlanan görüşle birlikte Komisyonun inceleme ve onayına sunulur. Bir sonraki dönemde harcamaların yapılabilmesi için, ara raporların süresi içinde teslim edilmiş olması ve Komisyon tarafından olumlu bulunması şarttır. İki dönem üst üste ara rapor göndermeyen projeler iptal edilir. Projesi iptal edilen bir yöneticiye, iptal tarihinden itibaren 3 yıl süre ile desteklenen projelerde görev verilmez.

MADDE 15.-Alt Komisyon projenin yürütülmesi  sırasında doğabilecek aksaklıkları gidermek veya projeyi etkinleştirmek amacıyla, proje yöneticisinin gerekçeli önerisini dikkate alarak; projelerde öze yönelik olmayan konu,  materyal, metod ve araştırmacı kadrosu değişikliği, yönetici değişikliği, herhangi bir nedenle tamamlanamayan tez projelerinin araştırma projelerine dönüştürülmesi ve devam eden projeler için ara yayın izni konularında kararlar alır ve bu kararları Komisyonun onayına sunar.
Lisansüstü tezlere dayalı projelerde bu tür değişiklik önerileri için öncelikle ilgili Lisansüstü öğretim yapan  Enstitünün Yönetim Kurulu kararı aranır. Değişiklik önerileri Alt Komisyon aracılığıyla  Komisyona iletilir.

MADDE 16.-Yöneticisinin yurtdışına gitmesi, hastalık, bütçedeki genel aksamalar, iklim koşullarının olumsuz etkileri, araştırma düzeneğindeki onarımı güç arızalar vb. gibi kabul edilebilir mazeretler nedeni ile ilerleme kaydedilmeyen veya kaydedilemiyeceği anlaşılan projelere; yöneticinin Alt Komisyona sunduğu gerekçeli başvurusu  ve Alt Komisyon önerisi üzerine Komisyon tarafından 1 yıla kadar ek süre verilebilir veya  1 yıla kadar dondurulabilir.
Dondurulan bir proje; proje yöneticisinin başvurusu, Alt Komisyonun önerisi ve Komisyonun kararı ile yeniden başlatılır.
Ek ve dondurma süreleri dahil toplam proje süresi 4 yılı aşamaz.

PROJENİN İPTALİ

MADDE 17.-Yöneticisi, ve/veya ortak araştırmacıların kusurları sonucunda gelişmesi durmuş bir proje; Alt Komisyonun önerisi ve Komisyon kararı ile iptal edilebilir. İptal kararı Komisyon Başkanı tarafından ilgili Alt Komisyon Başkanı aracılığı ile proje yöneticisine bildirilir.

Komisyon, iptal edilen projeler için yapılan ödemeleri ve satın alınan malzemeleri proje yöneticisi ve ortak araştırmacılardan kısmen veya tamamen geri alabilme yetkisine sahiptir.
Projesi iptal edilen bir yöneticiye, iptal tarihinden itibaren 3 yıl süre ile desteklenen projelerde görev verilmez.

MADDE 18.-Uzun süreli yurtdışı görevlendirilme veya raporlandırılmış hastalık gibi elde olmayan zorunlu nedenlerle yürütülmesi imkansız hale gelen projeler; proje yöneticisinin gerekçeli başvurusu ve ilgili Alt Komisyonun önerisi üzerine, Komisyon kararı ile yürürlükten kaldırılır.

KESİN RAPOR

MADDE 19.-Sonuçlanan araştırma projesinin bütün bilimsel ve teknik yönlerini ve sonuçlarını kapsayan kesin rapor, Komisyonca belirlenmiş forma ve sayıya uygun olarak, projenin tamamlanmasını izleyen en çok 4 ay içerisinde ekleri ile birlikte ilgili Alt Komisyona teslim edilir. Kesin raporun ekinde; projenin Türkçe ve yabancı dilde özeti, proje için demirbaş alınıp alınmadığı ve alındı ise demirbaş numarasını belirten yazı ve lisansüstü tezler için ilgili danışmanın olumlu raporu bulunmalıdır. Yazım süresi zorunlu durumlarda, Alt Komisyon tarafından önerilmek koşulu ve Komisyon kararı ile uzatılabilir.
Kesin rapor, Alt Komisyon tarafından incelenir, projede öngörülen amaçların gerçekleşme durumunu ve varılan sonuçları değerlendiren bir görüşle birlikte Komisyona iletilir. Komisyon kesin raporu  inceleyerek kabul veya reddeder. Komisyon inceleme aşamasında kesin raporu bir veya daha fazla sayıda konu uzmanına inceleterek bilimsel görüş isteyebilir. Yeterli bulunmayan kesin raporlar proje Yöneticisine geri gönderilerek, Komisyon tarafından belirlenecek bir süre içerisinde düzeltilmesi veya geliştirilmesi istenilebilir.
Kabul edilen kesin raporlardan birer adedi; Üniversite Merkez Kütüphanesine, ilgili kuruluşlara ve Yükseköğretim Kurulu’na gönderilir. Bir nüshası da Rektörlük arşivinde saklanır.

MADDE 20.-Kabul edilen kesin raporun 200 ile 400  kelimelik, Türkçe ve yabancı dilde yazılmış birer özeti, Ege Üniversitesi WEB sayfasında yayımlanır.

MADDE 21.-Tamamlanan projelerin telif hakları Ege Üniversitesi’ne aittir .
Projelerin yayımlanması halinde, Ege Üniversitesi tarafından desteklendiği belirtilmeli ve yayının bir kopyası ilgili alt komisyona iletilmelidir. Tamamladığı projesi nitelikli bir yayın organında yayımlanan yöneticinin yeni projesine bir sonraki dönemde öncelik verilebilir.
Alt Komisyon bu bilgileri Komisyona bildirmekle yükümlüdür.

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 22.-Projelerin harcama kalemlerinde doğabilecek ödenek yetersizliği, Komisyon kararı ile Ek Kaynak tahsis edilerek karşılanabilir. Ek kaynak tutarı, proje toplam tutarının % 50’sini aşamaz.

MADDE 23.-Arkeoloji ve tabiat tarihi kazıları, arazi, arazi ıslahı ve üretim, restorasyon veya alan çalışmaları gibi yolluk ve geçici hizmet alımına  mutlak gereksinim duyulanların dışında kalan projelerde, söz konusu giderler tüm projenin toplam değerinin yüzde 15’ ini aşamaz.

MADDE 24.-Proje kapsamında alınan demirbaşlar ayniyat kaydını müteakip ilgili birimin ayniyat mutemedine zimmetlenir.
Proje süresince projeden sağlanan her türlü demirbaşın gerek korunmasından, gerekse bakım ve onarımından proje yöneticisi sorumludur.
Proje kapsamında satın alınmış olan kitaplar, projenin tamamlanmasından sonra Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ne devredilir.

MADDE 25.-Komisyon, gerekli gördüğü durumlarda ilgili birimlerin Alt Komisyon başkanlarını, bilgi alışverişi için Komisyon toplantılarına çağırabilir.

MADDE 26–Bu   yönergede   hüküm  bulunmayan  hallerde  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı kanunla değişik 58. Maddesi gereğince hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri ve Genel Hükümler uygulanır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

MADDE   27–  10.3.1998 tarih ve 4/6 Sayılı Ege   Üniversitesi   Senato Kararı ile kabul edilen “Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Tarafından  Desteklenecek Projelerin Öneri   Hazırlama Değerlendirme ve İzleme Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır     

YÜRÜRLÜK

MADDE 28-Bu yönerge, Ege Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği 07.05.2002 tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 29.-Bu yönerge hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.